Seks stadar aktuelle som hummarverneområde

 Nyhende  Innspel avslått på Seks stadar aktuelle som hummarverneområde
okt 192017
 

Kor kjem hummaren kanskje til å leva tryggare? Seks alternativ vert presentert for politikarane i dag. Foto: K. Hammervold.

Det skal etablertast eitt område der hummaren skal få gå i fred for fangstreiskapar. Arbeidsgruppa leverer fyrste rapport til politikarane i dag. Utanfor Heimarkpollen er eitt av seks forslag.

Les saka på PDF i dag.

Opnar ny dør

 Nyhende  Innspel avslått på Opnar ny dør
okt 192017
 

Ole André Austevoll har gitt opp draumen om å verta proffsyklist. No er det lesesalen som ventar.

For mange er Ole André Austevoll berre syklisten. I haust har han parkert konkurransesykkelen for godt, og blir heiltidsstudent.

 

Ei sykkelkarriere er over. Sykkelsetet er bytta ut med lesesalen, utanlandsturar og stramt kosthald med Stein Rokkan, sentrum- og periferi-analyser på Institutt for samanliknande politikk. Den tidlegare kontinentalryttaren har trimma dei små grå, prata med familien og søkt råd frå besteforeldra før streken var sett for karrieren.

Les saka her.

Austevoll bryt lov og forskrift

 Nyhende  Innspel avslått på Austevoll bryt lov og forskrift
okt 192017
 

Austevoll kommune fylgjer ikkje lova, og gjev ikkje gode nok tenester til utviklingshemma som bur åleine. Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com

Vaksne personar med utviklingshemming får ikkje dei tenestene dei har krav på i Austevoll. Det avdekker fylkesmannens tilsyn med kommunen.

 

Kommunen bryt krav i lov og forskrifter når det kjem til helse- og omsorgstenestene dei yter til menneske med utvklingshemming som er 18 år og eldre, som bur for seg sjølve. Det går fram av tilsynsrapporten som er utarbeidd av Fylkesmannen i Hordaland.

Les saka her.

Sportsstjerner in the city

 Nyhende  Innspel avslått på Sportsstjerner in the city
okt 192017
 

Lars Halvor Rabben, Ingrid Halstensen og Sjurd Melingen Alvsåker i TV2 sporten.

Møt trekløveret Ingrid Halsteinsen, Sjurd Melingen Alvsåker, og Lars Halvor Rabben som alle jobbar i TV2 sporten.

 

Lars Halvor Rabben viser veg over flisene i det splitter nye Media City Bergen, der kanalen har sitt hovudkvarter. Trioen er å finna i sportsredaksjonen, der dei formidlar lidenskap til det norske folk i beste sendetid, to bak skjermen – og ei på! Korleis hamna austevollingane her, alle tre?

Denne saka får du med deg i avisa i dag.

Startar samtalegrupper for pårørande til demente

 Nyhende  Innspel avslått på Startar samtalegrupper for pårørande til demente
okt 122017
 

Bjørg Njåstad med mora, Borghild Stangeland. No vert det meir merksemd mot sjukdomen demens òg her i Austevoll.

 

– Det kan henda ho har gløymt konserten alt, seier Bjørg Njåstad når ho kjem arm i arm med mora, Borghild Stangeland. Konserten var under lunsjen på pleie- og omsorgssenteret for om lag fem minutt sidan.

 

Demens er tabulagt for mange. Det er synd, då tilstanden er noko som før eller sidan råkar dei fleste av oss – anten direkte eller som pårørande.

– Mamma budde heime til ho var 94, og flytta hit for snart tre år sidan. Såleis er me heldige, mange vert demente når dei er langt yngre, seier Bjørg. Ho er leiar i Austevoll demensforening som vart etablert i mars i år. Denne månaden startar foreininga opp med samtalegrupper for pårørande til menneske som har vanskar med hugsen.

Les resten av saka på papir i dag.

Har du høyrt?

 Nyhende  Innspel avslått på Har du høyrt?
okt 102017
 


Det er ikkje kvar dag me har ein statsråd på visitt. Kva tenkjer den stolte ordførar Morten Storebø (H) her?

Send inn forslag på Facebook eller til e-post redaksjonen@marsteinen.no i løpet av tysdag 10. oktober. Vinnaren vert offentleggjort i Marsteinen på torsdag, og får eit Flax-lodd i posten.

Frustrerte etter makrellråd

 Nyhende  Innspel avslått på Frustrerte etter makrellråd
okt 092017
 

ICES» makrellråd er utforståeleg, meiner lokale fiskarar. Foto: Olav Endre Drønen.

Det internasjonale rådet for havforsking, ICES, tilrår ein reduksjon på makrellkvotane på 35 prosent. Fiskarane er sinte, og meiner havforskarane bommar på skiva.

 

Inge Halstensen er ein av dei som reagerer sterkt på tilrådinga frå ICES. Bekkjarvik-reiaren konstaterer at kvoterådet bommar så grovt at einskilde av kyststatane kan komma å sjå heilt bort frå det, i ytste konsekvens melda seg ut av organisasjonen.

– Fyrst og fremst er det synd for ICES, som trass alt er avhengig av ein slags legitimitet. Det har me følt det har vore grunnlag for før, men dette rådet fører i ei anna retning, seier Halstensen til Marsteinen. Han er særleg kritisk til at forskarane ser ut til å berre vektleggja toktet der dei tråla etter makrellegg, og har sett bort frå alle andre indikatorar som peika i retning av ein altfor stor bestand.

 

I tilsvaret frå HI-direktør Geir Huse har det snike seg inn ein feil. Marsteinen orsakar feilen:

I avsnittet under står rett versjon (utheva):

 

Økosystemforvaltning

Geir Huse meiner at det ikkje er godt nok grunnlag for å hevda at makrellen øydelegg livsgrunnlaget til andre artar i Norskehavet. Dyreplanktonnivået er stabilt. Makrellen er i stor grad altetende og vil kunne ete sine eigne og andres fiskelarvar, men hovedføden er likevel små krepsdyr som raudåte.

– Når det gjeld sjøfuglane, er det mogleg at makrellen kan vera med å forklara noko, men nedgangen i fuglebestandane starta lenge før makrellbestanden er like stor som no, poengterer Huse. Han opplyser òg at økosystemforvaltning er særs kompleks, og noko dei per i dag berre gjer på dynamikken mellom torsk og lodde i Barentshavet. Ein skal både vera sikker på korleis artane påverkar kvarandre, utforma gode modellar og ha semje frå dei andre statane eller partane som har interesse i fiskeria.

 

Hummarbruk set ferja ut av spel

 Nyhende  Innspel avslått på Hummarbruk set ferja ut av spel
okt 092017
 

Ferjene opplever at det er tett i tett med teiner òg nær ferjekaien og ved farleiene deira. Det skapar store utfordringar. Illustrasjonsfoto/arkiv.

 

FosenNamsos slit med ferjedrifta. Årsaka er at både ”Trondheim” og reserven hennar ”Gloppen” har fått gjenstandar i propellen. No sist var det ein dryg sekstimeter med teinetau.

 

MF ”Gloppen” som trafikkerer Hufthamar–Krokeide i B-ferja sine ruter, er sett ut av spel etter at mellom 50 og 70 meter tau frå eit teinebruk vart dregen inn i propellen. Dette øydela i sin tur hylser med meir. Delar må reiarlaget henta frå utlandet.

– Me vurderer om me har heimel til å reisa søksmål, basert på dei skadane fartøyet har fått, seier administrerande direktør Grete Fuglem Tennås i Fosen Namsos Sjø AS.

Til alt overmål var det noko som flaut i havoverflata som sette hovudferja MF ”Trondheim” ut av drift òg, men det var før hummarsesongen var i gang. Reiarlaget oppmodar fiskarar om å halda god avstand til ferjekaiar og leia.

 

Vanskeleg for snøggbåten

Øybåten ”Tjelden” opplever òg at farvatnet dei køyrer i ikkje er særleg reint for augneblinken.

– Me køyrer med lysa på om kvelden, slik at me skal oppdaga eventuelle teiner som ligg i vegen for oss. Me seglar inn i smale sund og viker, som til dømes inn til Lunnøy. Det ser ut som at det er her hummaren står òg, humrar skipper Tore Årland på MS ”Tjelden”. Han fortel at det verkar som om mange hummarfiskarar set teinene sine heilt utan tanke på at dei kan vera til vanske eller fare for nyttetrafikken.

– Det ligg til dømes teiner heilt opptil fenderane på Hufthamar, seier Årland. Han synest òg at det kan vera eit ekstra poeng at dei som elles set ut bruk til dømes etter kreps nær eller i farleia deira, kunne merka dei med lys. På den måten hadde risikoen for skade på fartøy og tap av bruk vorte redusert.

– Me køyrer med hjarta i halsen, men har trass alt to propellar, så me treng normalt ikkje vera urolege for tryggleiken til passasjerane våre, konkluderer Årland.

Av Trond Hagenes

8000 meir på tre år

 Nyhende  Innspel avslått på 8000 meir på tre år
okt 052017
 

Det går stadig betre for detaljhandelen i Austevoll. Lojale kundar og feriegjestar er noko av forklaringa. Illutrasjonsfoto.

Den lokale handelsnæringa omset for heile 8 000 meir per austevolling om me samanliknar 2016 med 2013. Det gler næringslivet.

Omsetnadsveksten for den lokale detaljhandelen er gode nyhende for næringsrådets leiar, Hege Lauvik. Ho forklarar at det er vorte eit nærast komplett handletilbod på øyane, og ho rosar samstundes austevollingane for å vera medvitne ved å bruka lokale forhandlarar når dei har høve til å nytta dei.

– Dessutan har me hatt ei stor auke i turismen dei siste åra, og me er både for butikkane og næringsrådet sin del vortne flinkare på å minna kvarandre om kor viktig det er å nytta kvarandre. På den måten bidreg alle til verdiskapinga i Austevoll, seier lauvik

 

Betyr mykje

Vibeke Møgster, som i ei årrekkje har drive detaljhandel frå gåvebutikken Amalie i Bekkjarvik, synest statistikken understrekar kor lojale kundane på øyane er.

– Me ynskjer alle å halda verdiane igjen i kommunen og sikra arbeidsplassane. Me er særs takksame for denne godviljen me opplever frå kundane, seier ho til Marsteinen. Ho trur òg at omsetting og ikkje minst profilering via verdsveven er viktig for dei som driv med sal i Austevoll.

Hos Forglemmegei blomster på Storebøportalen synest innehavar Sigrun Blindheim at auken er rett så positiv. Ho skryt av fastbuande, men òg av turistar og hyttefolk.

– Dei som har hytter her ute er særs lojale. Dei ynskjer at det skal vera aktivitet her ute, og me ser at dei nyttar oss mykje, rosar Blindheim.